ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ از آﻗﺎى ﻓﺮش در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮش ﺧﻮد را راﯾﮕﺎن درب ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ از آﻗﺎى ﻓﺮش در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮش ﺧﻮد را راﯾﮕﺎن درب ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻣﺮوزه ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎى ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ، ﺗﺮدد را در ﺷﻬﺮﻫﺎ و علی الخصوص ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻻﯾﻰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮش در اﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺷﻠﻮﻏﻰ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ.

آﻗﺎى ﻓﺮش ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﺎدرى ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻮدروﻫﺎى وﯾﮋه ﺣﻤﻞ ﻓﺮش، خرید شما را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن، در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺑﺎﻻ، درب ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮى در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻬﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮش، ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ و ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر، از ﺳﻮى واﺣﺪ "ﺗﺤﻮﯾﻞ" آﻗﺎى ﻓﺮش ﺑﺎ شما ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن مناسب ﺑﺮاى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و در روز ﻣﻘﺮر، ﻣﺠﺪدا راﻧﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآورى و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت تایید، ﻓﺮش در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﻰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮش، ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن به شماره 75375-021 ﺑﻪ آقای فرش اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.