ارسال رایگان

ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ از آﻗﺎى ﻓﺮش در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮش ﺧﻮد را راﯾﮕﺎن درب ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻣﺮوزه ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎى ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ، ﺗﺮدد را در ﺷﻬﺮﻫﺎ و علی الخصوص ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻻﯾﻰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮش در اﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺷﻠﻮﻏﻰ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد! ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ.

آﻗﺎى ﻓﺮش ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﺎدرى ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻮدروﻫﺎى وﯾﮋه ﺣﻤﻞ ﻓﺮش، ﻓﺮش ﺧﺮﯾﺪارى ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن، در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺑﺎﻻ، درب ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮى در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻢ ﭘﻬﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮش، ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ و ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر، از ﺳﻮى واﺣﺪ "ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺎر" آﻗﺎى ﻓﺮش ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و در روز ﻣﻘﺮر، ﻣﺠﺪدا راﻧﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآورى و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻓﺮش در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﻰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮش، ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.