ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ از آﻗﺎى ﻓﺮش در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮش ﺧﻮد را راﯾﮕﺎن درب ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻣﺮوزه ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎى ﺗﺮاﻓﯿﮑﻰ، ﺗﺮدد را در ﺷﻬﺮﻫﺎ و علی الخصوص ﮐﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎﻻﯾﻰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮش در اﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ و ﺷﻠﻮﻏﻰ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ.

آﻗﺎى ﻓﺮش ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﺎدرى ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺧﻮدروﻫﺎى وﯾﮋه ﺣﻤﻞ ﻓﺮش، خرید شما را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن، در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺑﺎﻻ، درب ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮى در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﻬﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮش، ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ و ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر، از ﺳﻮى واﺣﺪ "ﺗﺤﻮﯾﻞ" آﻗﺎى ﻓﺮش ﺑﺎ شما ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ زﻣﺎن مناسب ﺑﺮاى ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.

ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و در روز ﻣﻘﺮر، ﻣﺠﺪدا راﻧﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﯾﺎدآورى و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت تایید، ﻓﺮش در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﻰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺮش، ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﯾﮕﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن به شماره 75375-021 ﺑﻪ آقای فرش اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.